Privacy Policy

Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Η BIOAXIS Healthcare Southeast Europe Α.Ε (BIOAXIS) είναι εταιρεία συντονισμού των υπηρεσιών υγείας (νοσηλείας) και της υποστήριξης των ασθενών κατ’ οίκον. Ο συντονισμόs τηs οργανωμένης παροχήs νοσηλευτικών, ιατρικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών επιτυγχάνεται μέσω του πανελλαδικού δικτύου συνεργαζόμενων νοσηλευτών, ιατρών και λοιπών επαγγελματιών υγείαs καθώς και μέσω του προηγμένου μηχανογραφικού συστήματος τηs εταιρίας. H BIOAXIS είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 καθώς και για την αποθήκευση και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων (ΥΑ 1348). Η παρούσα ενημέρωση έχει ως σκοπό την γνωστοποίηση προς εσάς των ειδικότερων κανόνων και προϋποθέσεων που διέπουν την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα μέτρα που έχει λάβει η BIOAXIS για την προστασία τους σύμφωνα με όσα προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR) ενώ παράλληλα μπορείτε να ενημερωθείτε κατά τρόπο αναλυτικό για τα δικαιώματά σας.
 2. Η ανάθεση των περιστατικών στους συνεργαζόμενους με την εταιρία νοσηλευτές, ιατρούς και λοιπούς επαγγελματίες υγείας γίνεται ύστερα από αίτημα του ασθενή ή/και του οικείου του προς το Τηλεφωνικό Κέντρο Υποστήριξης της BIOAXIS.
 3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες από τους συνεργαζόμενους νοσηλευτές της BIOAXIS περιλαμβάνουν το σύνολο των εγκεκριμένων από την ελληνική νομοθεσία νοσηλευτικών πράξεων (Π.Δ 351 Φ.Ε.Κ 159/14-06-1989  τευχ Α΄και Π.Δ Φ.Ε.Κ 165 / 24-07-2001 τευχ Α΄).
 4. Οι νοσηλευτικές πράξεις που απαιτούν παραπεμπτικό του θεράποντα ιατρού προκειμένου να διενεργηθούν, προϋποθέτουν υποχρεωτικά την προηγούμενη επίδειξη αυτού στους συνεργαζόμενους νοσηλευτές της BIOAXIS, η δε νοσηλευτική πράξη λαμβάνει χώρα αποκλειστικά βάση του επιδειχθέντος παραπεμπτικού.
 5. Η τροποποίηση της θεραπευτικής αγωγής γίνεται μόνο από τον θεράποντα ιατρό. Ο νοσηλευτής ενημερώνει τον θεράποντα ιατρό για την πορεία του ασθενή εφόσον αυτό έχει ζητηθεί.

 6. Ο ασθενής ή/και ο οικείος του μπορεί να διατυπώσει τα παραπονά του εγγράφως στην BIOAXIS εντός διαστήματος εικοσιτεσσάρων (24) ωρών. Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, ο ασθενής θεωρείται ότι αποδέχεται την παρεχόμενη υπηρεσία της εταιρίας και η BIOAXIS δεν ευθύνεται για κανένα περαιτέρω λόγο.

 7. Οι νοσηλευτές, ιατροί και επαγγελματίες υγείας που συνεργάζονται με την εταιρία συμβάλλονται απευθείας  με τον κάθε ασθενή και φέρουν αποκλέιστική ευθύνη για κάθε νοσηλευτική ή/και ιατρική πράξη που διενεργούν. Η BIOAXIS είναι εταιρεία συντονισμού παροχής υπηρεσιών υγείας και δεν ευθύνεται για τις ως άνω πράξεις των συνεργαζομένων με αυτήν νοσηλευτών, ιατρών και επαγγελματιών υγείας.
 8. Η BIOAXIS και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν νοσηλευτές, ιατροί και λοιποί επαγγελματίες υγείας απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη η οποία σχετίζεται καθοιονδήποτε τρόπο με τη θεραπευτική αγωγή που έχει χορηγηθεί ή/και συνταγογραφnθεί από τον θεράποντα ιατρό, όπως επίσης και με κάθε μορφής επιπλοκή που σχετίζεται με τη συμμόρφωση του ασθενούς προς στις οδηγίες του θεράποντος ιατρού του.

IΙ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


 1. Η BIOAXIS συμμορφώνεται με όλες τις αρχές που προβλέπει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR).
 2. Η BIOAXIS στα πλαίσια των υπηρεσιών υγείας που παρέχει , διεξάγει και προγράμματα επιβοήθησης και υποστήριξης του ασθενη ή/και των φροντιστών του για να διαχειριστούν την ασθένεια, να κάνουν σωστή χρήση της θεραπευτικής τους αγωγής καθώς και να προμηθευτούν το σκεύασμα. Για τον σκοπό λοιπόν της παροχής υπηρεσιών υγείας η BIOAXIS συλλέγει και επεξεργάζεται τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα σας.
 • Όνομα και πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail)
 • Πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης
 • Επάγγελμα, ασφαλιστικό φορέα, αριθμό βιβλιαρίου
 • Πληροφορίες σχετικά με το ιατρικό ιστορικό σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τον θεράποντα ιατρό σας

Επιπλέον, η BIOAXIS δύναται να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (όπως τηλέφωνο ή/και email) για τον σκοπό της ενημέρωσης σας αναφορικά με υπηρεσίες που παρέχει, μόνο εφόσον συναινείτε αναφορικά με τον συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας.

 1. 3. Η BIOAXIS μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:
 • Στα πλαίσια της κατοίκον νοσηλείας, κατοίκον φροντίδας ή και των προγραμμάτων υποστήριξης που έχει στόχο να σας υποστηρίξει κατά τη διαχείριση της ασθένειας σας.
 • Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη να γίνει αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών ή Παραπόνων Ποιότητας προς τον ΕΟΦ / σε προσπωικό της φαρμακευτικής εταιρίας που ασχοελείται ειδικά με τα θέματα Φαρμακοεπαγρύπνησης ή Παραπόνων Ποιότητας αντίστοιχα, , ή σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της BIOAXIS, καθώς και στις αρμόδιες εποπτικές αρχές, όπως προβλέπεται από το Νόμο.
 • Για τη σύνταξη εκθέσεων με παρατηρήσεις και πληροφορίες ως προκύπτουν από τη συμμετοχή σας στις υπηρεσίες κατοίκον νοσηλείας και φροντίδας και κατά την κρίση των επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν σε αυτό (οι Εκθέσεις). Υπό την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας, οι σχετικές εκθέσεις θα κοινοποιούνται στον θεράποντα ιατρό σας για τη βέλτιστη από αυτόν γνωμάτευσή και ιατρική αντιμετώπιση του περιστατικού σας. 
 1. Γενικά τα δεδομένα θα αποκαλύπτονται αυστηρά και μόνο στους υπαλλήλους της  BIOAXIS, στο βαθμό και εφόσον είναι αυτό απαραίτητο για την παροχή των υπηρεσιών κατοίκον νοσηλείας και φροντίδας και μέσα στα πλαίσια της παρούσας, με την εξαίρεση ότι (α) οι Εκθέσεις θα κοινοποιούνται στον θεράποντα ιατρό σας (και μόνο σε αυτόν και όχι σε άλλους επαγγελματίες υγείας) ή (β) προσωπικά δεδομένα είναι δυνατόν να πρέπει να αποκαλυφθούν κατόπιν σχετικής δικαστικής απόφασης ή εντολής άλλης διοικητικής ή κανονιστικής αρχής ή δυνάμει σχετικής ειδικής νομοθεσίας και δη της νομοθεσίας και του κανονιστικού πλαισίου περί φαρμακοεπαγρύπνησης και αναφοράς παραπόνων ποιότητας, για τα οποία θα σας ενημερώσουμε σχετικά.
 2. Η BIOAXIS διαθέτει άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την τήρηση και επεξεργασία αυτών καθώς επίσης BIOAXIS έχει λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
 3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που θα τύχουν επεξεργασίας από τρίτο, περιορίζονται στα αρχικά του ονοματεπωνύμου του ασθενούς ή σε τυχαίο κωδικό και αφορούν αποκλειστικά στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η BIOAXIS, σύμφωνα με το Νόμο, περί φαρμακοεπαγρύπνησης.

III. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΘΕ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε ανά πάσα στιγμή να προσφύγετε στα νόμιμα δικαιώματά σας, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679 (GDPR).

Πιο συγκεκριμένα έχετε:

 • Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς αναλυτικές πληροφορίες (π.χ. σκοποί επεξεργασίας, αποδέκτες, μέθοδοι επεξεργασίας κ.λπ.) αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας. Δικαιούστε, επίσης, να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν.
 • Δικαίωμα άρνησης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλείτε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεση αυτή χωρίς κανένα κόστος και χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.
 • Δικαίωμα διαγραφής: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο λόγο.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

Για οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο κάτωθι τηλέφωνο: BIOAXIS 2106107000 ή αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση: [email protected]

Η  παραχώρηση των ως άνω στοιχείων εκ μέρους σας είναι αυστηρά προαιρετική. Σε περίπτωση μη παραχώρησης στοιχείων ή άρνησης αποδοχής των όρων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων δεν θα είναι δυνατή η παροχή υπηρεσιών από την BIOAXIS.

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να συμμετάσχετε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα υποστήριξης  ή κατ’οίκον νοσηλείας που παρέχει η BIOAXIS τότε θα χρειαστεί η έγγραφη συγκαταθεσή σας σε ξεχωριστό έντυπο συγκατάθεσης στο οποίο θα ενημερώνεστε αναλυτικά αναφορικά  με τον σκοπό επεξεργασίας, τα δικαιώματά σας καθώς και τις υποχρεώσεις της BIOAXIS ως προς την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Υπεύθυνος επεξεργασίας: BIOAXIS HEALTHCARE SOUTHEAST EUROPE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ , διεύθυνση: Λεωφ. Ηρακλείου 434 & Θερμοπυλών 6, Ηράκλειο Αττικής, ΤΚ 141 22

×
We use cookies on this website. By using this site, you agree that we may store and access cookies on your device.